W bezpiecznym kraju - bezpieczny dom

Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

Prezes SRWO

MRÓZ-JAGIEŁŁO Anna – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, politolog, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Studiów Strategicznych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (wcześniej Akademii Obrony Narodowej). Jest absolwentką Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Obrony Narodowej. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w szczególności kwestiach dot. polityki bezpieczeństwa RP, strategii bezpieczeństwa RP, komunikacji społecznej i strategicznej oraz prognozowania zjawisk zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest kierownikiem i uczestnikiem kilku projektów naukowo-badawczych, a także autorką wielu publikacji i ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

 

Funkcje Prezesa Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych pełni od czerwca 2016 roku.

Rodzina: mąż i dwoje dzieci


Wiceprezes SRWO

Jacek STEMPIEŃ – jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności w Zegrzu (1991-1995), studiów magisterskich (2002-2004) oraz studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie (2007-2010, Wydział Zarządzania i Dowodzeni, tytuł dysertacji System telematyczny w ćwiczeniach wspomaganych komputerowo). Służbę zawodową pełnił 1 pułku artylerii mieszanej (potem 1 pułk artylerii) jako dowódca plutonu łączności (1995 – 1999), dowódca baterii dowodzenia (1999-2000), szef eksploatacji sprzętu łączności i informatyki (2000-2002). Po ukończeniu studiów magisterskich w AON kontynuował służbę w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych kolejno na stanowiskach specjalisty, starszego specjalisty i szefa pracowni (2004-2016). W 2016 roku rozpoczął pracę w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Zakładzie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (kierownik zakładu), następnie w Katedrze Obrony Terytorialnej (kierownik katedry), by od 01.10.2019 pełnić funkcję dyrektora Instytutu Teorii Bezpieczeństwa (wcześniej Instytut Podstaw Bezpieczeństwa).

Jest autorem i współautorem wielu publikacji w zakresie zarządzania kryzysowego oraz wykorzystania symulacji komputerowych do prowadzenia szkoleń (ćwiczeń) z podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa.

Prywatnie ppłk dr inż. Jacek Stempień interesuje się podróżami, sportem (piłka nożna, sztuki walki) oraz – od 2021 roku – aktywnym morsowaniem.

.


Wiceprezes SRWO

Anna Osowska-Rembecka – pułkownik Służby Więziennej, doktorantka na Wydziale Zarządzania
i Dowodzenia w Akademii Sztuki Wojennej, kurator społeczny w VI Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego dla miasta st. Warszawy – działająca czynnie od 23 lat Wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawie oraz w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Członki Rady Programowej Kongresu Kobiet, działaczka społeczna. Współautorka przewodników dotyczących przemocy
w domu i w pracy, organizatorka ogólnopolskich konferencji kobiet służb mundurowych.

Dyrektor Okręgowa Służby Więziennej w Warszawie (2009-2016), Przewodnicząca Rady ds. Kobiet Służby Więziennej (2010-2016), Przewodnicząca Zespołu opiniodawczo-doradczego przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w Służbach Mundurowych” (2015-2016).
Obecnie starszy specjalista w Biurze Dozoru Elektronicznego CZSW, ekspert pierwszego kontaktu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Fundacji Centrum Praw Kobiet.


Sekretarz Zarządu

Małgorzata Nadulicz – mjr Służby Więziennej w stanie spoczynku, w trakcie pełnienia służby aktywnie uczestniczyła w działaniach na rzecz kobiet w służbach mundurowych, współtworzyła poradniki dotyczące przemocy w domu i w pracy. Obecnie jest zatrudniona w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce.


Członek Zarządu

Dariusz Nowak – ppłk dr inż., absolwent Wojskowej Akademii Technicznej im. gen. S. Kaliskiego w Warszawie – Wydział Mechaniczny (1991-1996) oraz Akademii Obrony Narodowej (2004-2006) Wydział Strategiczno – Obronny. W 2010 r. ukończył niestacjonarne studia doktoranckie w AON i obronił rozprawę doktorską w naukach o bezpieczeństwie na temat: Realizacja zadań obronnych przez system niemilitarny w województwie, która została wyróżniona przez Ministra Obrony Narodowej nagrodą II stopnia. W maju 2021 r. ukończył Wyższy Kurs Obronny w Akademii Sztuki Wojennej. W czerwcu 2021 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ogólnie dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt publikacji, w tym kierowanie i współudział w kilkunastu pracach naukowo-badawczych oraz udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych jako uczestnik (9), członek komitetu organizacyjnego (8) i naukowego (12) oraz prelegent (17). Zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują obszar funkcjonowania administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego), a głównie prawne aspekty funkcjonowania administracji publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, a szczególnie przygotowań obronnych państwa w sferze niemilitarnej. Prowadził zajęcia z przedmiotów: System bezpieczeństwa narodowego, Powszechny obowiązek obrony, Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obronnym państwa, Obrona narodowa, Obrona cywilna i organizacja ratownictwa, Bezpieczeństwo militarne, Samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa Polski, Samorząd terytorialny w zarządzaniu kryzysowym, Podstawy zarządzania kryzysowego, Służby, straże i inspekcje, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Administracja publiczna w Polsce, Samorząd terytorialny w Polsce i wybranych państwach, Polityka administracyjna.

Stowarzyszenie Ruch
Wspólnot Obronnych
ul. 11 Listopada 17/19

03-446 Warszawa

Powered by: EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved - SRWO 2021