Edytor PL

Wskazówki edytorskie dla Autorów

W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

Format pliku:

 • tekst artykułu powinien być zapisany w programie MS WORD (w formacie doc lub docx) możliwym do edycji;
 • odradzamy korzystanie z opcji edytorów tekstu i narzędzi, takich jak: np. przekreślenia, tagi czy komentarze. Prosimy nie stosować automatycznych stylów, twardych spacji czy też tzw. miękkiego zakończenia wersu – tekst zostanie złożony i złamany zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami.

Parametry tekstu:

 • czcionka Times New Roman (TNR); wielkość 12 punktów; interlinia 1,5 wiersza
 • tekst wyjustowany (wyrównanie tekstu do lewego i prawego marginesu);
 • wcięcie akapitowe pierwszego wiersz 0,6 cm;
 • włączona funkcja automatycznego dzielenia wyrazów;
 • format arkusza A4; wszystkie marginesy po 2,5 cm;
 • w wyliczaniu należy zastosować wyłącznie punktory w formie: cyfry arabskiej z kropką (1., 2., itd.) lub w wyliczeniu niższego rzędu punktory w formie „grubej” kropki: (tj. · );
 • numeracja stron na dole, wyśrodkowana.

Układ artykułu

 • artykuł powinien być podzielony na jednostki redakcyjne (Wprowadzenie, co najmniej dwie kolejne części opatrzone zwartymi śródtytułami, zawierającymi kluczowe określenia dla rozważanej problematyki, Podsumowanie, Bibliografia);
 • w artykule po tytule artykułu należy umieścić streszczenie do 6 linijek (tekst wyjustowany, TNR 11 pt, interlinia 1,15) oraz słowa kluczowe – maksymalnie 5 słów; tytuł w języku angielskim, abstract w języku angielskim oraz słowa kluczowe w języku angielskim należy zamieścić po bibliografii;
 • u góry artykułu (do lewej, czcionką 10 pt) zamieścić imię i nazwisko Autora. W przypisie dolnym należy umieścić stopień naukowy/tytuł naukowy, afiliację (reprezentowana jednostka podrzędna, wydział, uczelnia/instytucja), e-mail (nie jest obowiązkowy);
 • tytuł artykułu: TNR 16 pt, bold, wyśrodkowany (bez wersalików), z pojedynczą interlinią;
 • tytuły, takie jak: Wprowadzenie, śródtytuły, Podsumowanie, Bibliografia: TNR 12 pt, bold , wyśrodkowane, bez wersalików, z pojedynczą interlinią.

Tabele, rysunki, schematy, wykresy:

 • powinny być: czarno-białe (opracowywane w skali odcieni szarości), o szerokości nie większej niż 13 cm, rozdzielczości 120 DPI;
 • powinny być zapowiedziane w tekście;
 • powinny być kolejno numerowane;
 • tytuły tabel umieszczać nad tabelą, podpisy rysunków pod rysunkiem;
 • informację o źródle danych w tabeli czy źródło rysunku zamieszczać bezpośrednio pod tabelą i rysunkiem;
 • parametry tabel: tekst w tabeli – TNR 10 pt, interlinia pojedyncza; nagłówek tabeli – TNR 10 pt, bold, wyśrodkowane, interlinia pojedyncza; źródło – TNR 9 pt, interlinia pojedyncza;
 • parametry rysunków: źródło – TNR 9 pt, interlinia pojedyncza; podpis rysunku – TNR 10 pt, bold, wyśrodkowane, interlinia pojedyncza;

Powołania w tekście:

 • cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowami na początku i na końcu, a ich źródło wskazane w odpowiednim przypisie;
 • opuszczając fragment tekstu w cytowaniu należy zastosować znak […].

Przypisy:

 • należy stosować przypisy dolne automatycznie numerowane;
 • parametry: TNR 10 pt; interlinia pojedyncza; tekst wyjustowany; wcięcie akapitowe pierwszego wersu 0,6 cm
 • pierwszy odsyłacz do danej pozycji powinien zawierać wszystkie elementy opisu bibliograficznego; w przypadku ponownego odwołania się do pozycji już przywoływanej należy stosować odpowiednie skróty polskie (tamże, dz. cyt.);
 • w przypadku odwołania się do stron internetowych po adresie strony należy podać w nawiasie kwadratowym datę dostępu. Należy usunąć hiperłącza;
 • przykłady graficznego zróżnicowania elementów opisu bibliograficznego w przypisach i zamieszczono poniżej.

Bibliografia:

 • powinna zawierać jedynie te pozycje, które były wykorzystane w artykule i obejmować nie więcej niż 10 pozycji;
 • pozycje w bibliografii należy umieścić w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów poszczególnych pozycji, a w przypadku prac zbiorowych – według tytułów;
 • każda pozycja powinna zawierać nazwisko i inicjał imienia autora, pełny tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości (pracy zbiorowej) – również tytuł dzieła, z którego pochodzi; w przypadku pracy będącej artykułem zamieszczonym w czasopiśmie – tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok jego wydania i kolejny numer;
 • przykłady graficznego zróżnicowania elementów opisu bibliograficznego w bibliografii zamieszczono poniżej.

Przykłady

Przypisy

1    L.J. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994, s. 25–29.

2    B. Balcerowicz, Polityka i strategie bezpieczeństwa narodowego. charakterystyczne podejścia [w:] J. Pawłowski (red.), Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teoria a praktyką, SRWO, Warszawa 2011, s. 29–32.

3    Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, pod red. J. Pawłowskiego, wyd. IV, AON, Warszawa 2002, s. 189.

3       Rozporządzenie RM z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (DzU z 2004 r., nr 98, poz. 978).

4    J. Kukułka, Bezpieczeństwo a współpraca europejska. Współzależność i sprzeczność interesów, „Sprawy Międzynarodowe” 1982, nr 7, s. 32.

Bibliografia

 1. Jemioło T., Bezpieczeństwo narodowe Polski [w:] Wiśniewski B., Zdrodowski B. (red.), Kierowanie bezpieczeństwem narodowym, SRWO, Warszawa 2008.
 2. Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996.
 3. Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, BBN, Warszawa 2007.
 4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r., nr 89, poz. 590 ze zm.).
 5. Wojciechowicz W., Ochrona infrastruktury krytycznej państwa, „Myśl Wojskowa” 2004, nr 1.
 6. Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Powrót do poprzedniej strony

Stowarzyszenie Ruch
Wspólnot Obronnych
ul. 11 Listopada 17/19

03-446 Warszawa

Powered by: EGovt Template - Mad UX © 2020. All Rights Reserved - SRWO 2021